Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu Limcha s.r.o., pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.limcha.sk).

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Limcha s.r.o., so sídlom: Pri skladoch 1, Nové Zámky 940 02, IČO: 53 382 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 52836/N, IČ DPH: SK2121362331 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim, ktorý je podnikateľ alebo právnická osoba, t.j. všetky osoby, ktoré predpisy o ochrane spotrebiteľov nedefinujú ako spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho limcha.sk.

Kontakt na predávajúceho:

Obchodné meno: Limcha s.r.o.
Sídlo: Pri skladoch 1, Nové Zámky 940 02
IČO: 53 382 099
DIČ: 2121362331
IČ DPH: SK2121362331
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 52836/N,
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4609 6225
Kontaktná osoba: Peter Bíly
Telefón: +421 907 190 413
E-mail: limcha@limcha.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetovej adresy: https://limcha.sk, (ďalej iba „elektronický obchod“). Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka „Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

1.3 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu, v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a teda okrem spotrebiteľov.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

1.5 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.6 Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

2. Objednávka, objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ako aj potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

2.2 Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.3 Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom, telefonicky alebo formou sms správy. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.4 Všetky prijaté objednávky (aj tie uskutočnené telefonicky alebo prostredníctvom sms správy) sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.5 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

2.6 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové, telefonické potvrdenie alebo potvrdenie formou sms správy zaslanej predávajúcim kupujúcemu, o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3. Povinnosti predávajúceho

3.1 Zákazníkom sa zaväzujeme:

a. Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

b. Po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, napríklad prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo sms správou.

3.2 Nezodpovedáme za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou zákazníka.

3.3 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny a nákladov dodania od kupujúceho za dodaný tovar.

3.4 V prípade meškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávku akéhokoľvek ďalšieho tovaru pre kupujúceho.

4. Povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.2 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.3 Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.4 V prípade meškania s úhradou kúpnej ceny, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% denne za každý deň omeškania a všetky náklady predávajúceho spojené s vymáhaním kúpnej ceny.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1 Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky zákazníkovi. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru, prípadne i dodací list.

5.2 Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie miesto uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru.

5.3 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.

5.4 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo neodovzdať objednaný tovar do času, pokým kupujúci neuhradil kúpnu cenu objednaného tovaru v plnej výške. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru

a. prostredníctvom prenosného platobného terminálu Predávajúceho, a to bezhotovostným prevodom za použitia všetkých obvykle akceptovaných debetných a/alebo kreditných platobných kariet alebo

b. v hotovosti alebo,

c. priamo Predávajúcemu online prostredníctvom platobnej brány dostupnej na Internetovej stránke prostredníctvom platobných kariet akceptovaných našou spoločnosťou. Ak je platobná karta odmietnutá, Predávajúci bude kontaktovať Zákazníka a požiada ho o akceptáciu zmeny spôsobu platby na platbu podľa vyššie uvedených bodov

d. prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím najneskôr pri prevzatí tovaru v mieste dodania tovaru.

5.6 V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je predávajúci oprávnený:

a. odstúpiť od zmluvy;

b. účtovať prepravné náklady za opätovné dodanie tovaru;

c. požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny neodobratého tovaru denne za každý deň omeškania.

6. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia

6.1 Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený (napr. nezrovnalosti v počte, type, druhu, úplnosti dodávky, porušenie obalu apod.). V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

6.2 V prípade, že reklamácia je oprávnená, má kupujúci nárok na odstránenie vád v lehote 7 pracovných dní, a to odobratím chybného tovaru a jeho nahradením novým, bezchybným tovarom bez akéhokoľvek nároku na finančné vyrovnanie od kupujúceho.

6.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

6.4 Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť v dĺžke ich minimálnej trvanlivosti. Zárukou na akosť sa rozumie záväzok predávajúceho, že tovar bude po dobu záruky spôsobilý na konzumáciu a zachová si dohodnuté inak obvyklé vlastnosti.

6.5 Ustanovenia tohto článku VOP (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).

6.6 Reklamácia

Ak sa u zakúpeného Tovaru pre rozpor s Kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného Tovaru (spoločne ďalej len ako „Vada“)), je Spotrebiteľ oprávnený Vadu u Predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „Reklamácia“). Písomná Reklamácia obsahuje najmä:

a. identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

b. číslo objednávky, ku ktorému sa Reklamácia vzťahuje,

c. presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie,

d. detailný popis Vady Tovaru,

e. dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Zákazníka

f. fotografiu Vady Tovaru, ak sa ju Zákazník rozhodne priložiť.

6.7 Spolu s Reklamáciou je Zákazník povinný predložiť Predávajúcemu Doklad o kúpe Tovaru, spolu so záručným listom, ak bol na Tovar vystavený. Pre správne posúdenie Reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

6.8 Ak Reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej Reklamácie, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo emailom) za účelom doplnenia Reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej Reklamácie Zákazníkom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Zákazníkovi.

7. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

7.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

7.2 V prípade, že objednávka nebola potvrdená, má zákazník právo ju stornovať bez toho aby mu bol účtovaný storno poplatok.

7.3 Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na vyššie uvedenú e-mailovú adresu aleno na vyššie uvedenom telefónnom čísle, avšak to len v lehote 10 hodín odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade nedodržania lehoty podľa predošlej vety môže predávajúci účtovať kupujúcemu storno poplatok vo výške 10% z ceny objednaného tovaru.

7.4 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

7.5 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).

7.6 O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo emailom.

7.7 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

7.8 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

8. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany zákazníka – spotrebiteľa

8.1 Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v postavení Spotrebiteľa.

8.2 Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy (prevzatia Tovaru) (ďalej aj ako „Lehota na odstúpenie od Zmluvy“).

8.3 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od Zmluvy (ďalej len ako „Oznámenie o odstúpení“) bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Zákazník.

8.4 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho zaslaním Oznámenia o odstúpení na emailovú adresu predávajúceho, alebo na korešpondenčnú adresu predávajúceho.

8.5 Oznámením o odstúpení sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Zákazníka adresované Predávajúcemu, ktorým Zákazník vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať aspoň nasledovné minimálne obsahové náležitosti:

a. identifikačné údaje Predávajúceho v rozsahu obchodné meno a sídlo;

b. identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

c. číslo objednávky;

d. presnú špecifikáciu Tovaru, od ktorého kúpy Zákazník odstupuje;

e. v prípade písomného Oznámenia o odstúpení aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Zákazníka.

8.6 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy v prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.

8.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ako „Platby“). Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo pokiaľ Zákazník nepreukáže odoslanie Tovaru Predávajúcemu, okrem prípadov, kedy si Tovar vyzdvihuje Predávajúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

8.8 Predávajúci je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté Platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri úhrade Kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť Platby bezhotovostným prevodom na Bankový účet Zákazníka. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia Platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.9 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

8.10 Ak vzhľadom na povahu Tovaru nie je možné Tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie Tovaru u Zákazníka na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení.

8.11 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Zákazník prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný a nepoškodený). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

8.12 Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na limcha@limcha.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt “ARS”) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.